Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Dom Pomocy Społecznej Fundacji im. Brata Alberta

Deklaracja dostępności

Storna internetowa jest zgodna z Ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych.

W przypdku problemów z dostępnością dla osób niepełnosprawnych storny internetowej prosimy o kontakt:

Fundacja im. Brata Alberta

Dom Pomocy Społecznej

ul. Rydygiera 23, Toruń

tel. 56 657 59 28, 501 899 934

e-mail: torundps@op.pl

Na podane wyżej dane można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każda osoba ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można żądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych np. odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żadanie, wskazanie o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba oczekuje informacji w formie alternatywnej, powinna również określić formę tej informacji.

Podmiot powinnien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później , niż w ciągu 7 dni. Jeżeli nie jest możliwe dotrzymanie terminu, należy niezwłocznie poinfomować o tym, kiedy realizacja będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż dwa miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe podmiot może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Bydynek Domu Pomocy Społecznej jest w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wyposażony w windę do przewozu osób niepełnosprawnych oraz podjazdy. Przed bydynkiem znajdują się miejsca parkingowe. Dysponujemy podnośnikiem do transportu osób niepełnosprawnych. Ciągi korytarzowe umożliwają swobodne poruszanie się osób na wózkach. Na terenie placówki znajdują się toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, z systemem przyzywowym umożliwiającym wezwanie pomocy. Na parterze oraz pierwszym piętrze znajdują się tablice informujące o rozkładzie pomieszczeń.

DPS dysponuje pętlą indukcyjną wspomagającą komunikację z osobami niedosłyszącymi. Isteniej możliwość kontaktu z tłumaczem języka migowego online bądź osobiście po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.

Na terenie placówki mogą przebywać osoby z psem asystującym.

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny