Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Dom Pomocy Społecznej Fundacji im. Brata Alberta

Zasady przyjęcia

Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej. W naszym Domu mogą być umieszczone osoby zamieszkujące na terenie miasta Torunia, jak i poza nim.

1. W pierwszej kolejności osoba ubiegająca się o skierowanie do zamieszkania w naszym Domu (lub w przypadku ubezwłasnowolnienia jej przedstawiciel ustawowy) powinna udać się z pisemnym wnioskiem do pracownika socjalnego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu. W przypadku umieszczania w DPS-ie osób ubezwłasnowolnionych potrzebne jest:

  • postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu,
  • postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna lub kuratora,
  • postanowienie sądu zezwalające opiekunowi na umieszczenie osoby ubezwłasnowolnionej w domu pomocy społecznej.

Jeżeli osoba wymagająca skierowania do DPS-u ze względu na swój stan psychiczny nie jest zdolna do wyrażenia na to zgody, o jej skierowaniu do placówki orzeka sąd opiekuńczy. Z wnioskiem do sądu mogą wystąpić:

  • kierownik szpitala psychiatrycznego lub
  • ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby zainteresowanej.

2. Po zasygnalizowaniu sprawy pracownik socjalny umawia się z osobą zainteresowaną na wywiad środowiskowy w miejscu jej zamieszkania. Sporządzenie wywiadu środowiskowego i skompletowanie niezbędnych dokumentów jest konieczne celem wydania decyzji kierującej do naszego Domu, a następnie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu (tel. kont. 56/650-85-65 lub 56/650-85-66) wydaje decyzję umieszczającą w DPS-ie.

3. W sytuacji gdy nie ma możliwości umieszczenia w DPS-ie z powodu braku wolnych miejsc, osobę zainteresowaną wpisuje się na listę oczekujących oraz powiadamia się ją o przewidywanym terminie oczekiwania na umieszczenie w placówce.

4. W chwili zwolnienia się miejsca w placówce Dyrektor Domu zawiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o terminie przyjęcia do domu. Przed przyjęciem osoby do DPS-u pracownik socjalny naszego Domu ustala jej aktualną sytuację w miejscu zamieszkania lub pobytu.

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny